නීලගිරිය විහාරය කුඹුක් කඩවල දේශනාව පටිගත කිරීම

පිටිගල ගුණරතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් 2018-01-02 දින කුඹුක් කඩවල නීලගිරිය විහාරයේදී දේශනා කරන දේශනා දෙකේ පටිගත කිරීම් පහතින් ලබාගන්න. ධර්ම දානය මිල්රොයි මූතූකූඩ ගෙනි.

2018 දේශනා