භාවනා වැඩසටහන ජූලි 14-15

පිටිගල ගුණරතන හිමියන් විසින් පවත්වන ලද දින දෙකේ භාවනා වැඩසටහනේදී පැවැත්වූ දේශනා පහක පටිගත කිරීම් පහතින් ලබාගන්න. ධර්ම දානය ලක්මී කුරුප්පු මහත්මියගෙනි.

භාවනාට පෙර දැනගත යුතු විශේෂ කරුණු සහ සති නිමිත්තේ නිවැරදිව සිත පිහිටුවා ගන්නා ආකාරය මැනවින් පැහැදිලි කෙරේ.

2019 දේශනා