අලුත් දේශනා පටිගත කිරීම්

ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් 2016 වසරේ ඔස්ට්‍රේලියාව සිදුකරන ලද දේශනා වල පටිගත කිරීම් වෙබ් අඩවියට එකතු කරන ලදී.

ඒවා මෙතැනින් ලබාගන්න -> https://www.mediafire.com/folder/4uc6462l7s5za/

මේවා ලබාදුන් චාමින්ද මහතාට මේ පින අයත් වේ.