අලුත් පොතක් සහ එහි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය

ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් 2015-12-12 ලන්ඩන් නුවර පැවැත්වූ දේශනාව පොතක් වශයෙන් නිකුත්ව ඇත. එහි ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයක්ද සිදුකර ඇත. ඒවා පහතින් ලබාගන්න