ලොව්තුරු සැප ලැබෙන මගයි – අලුත් පොත

පිටිගල ගුණරතන හිමියන්ගේ වැදගත් දේශනාවක් ඇසුරෙන් රචිත මේ පොත සහ එහි ඉංගිරිසි පරිවර්තනයේ අන්තර්ජාල සංස්කරණ (pdf) අප වෙත ලැබී ඇත. ඒවා පහතින් ලබා ගන්න. මේ ධර්ම දානයට සම්බන්ධ වූ සියලු පින්වතුන්ට මේ පින අයත්වේ.